โรงเรียนธรรมรักษา
66/3 หมู่ที่ 2   ตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034-990319
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
    ระดับชั้นอนุบาล                  
ใช้หลักสูตรสามัญการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง                        พุทธศักราช 2561 
   
  ระดับชั้นประถมศึกษา 
ใช้หลักสูตรสามัญ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง                   พุทธศักราช 2561  


     กิจกรรมเสริมพิเศษ  
        เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ            ว่ายน้ำ                 คอมพิวเตอร์     
        ดนตรีไทย                                            อังกะลุง               นาฏศิลป์ไทย      
        ดนตรีสากล (คีย์บอร์ด)                          ลีลาศพื้นฐาน       โยคะเพื่อสุขภาพ   
        กายบริหารเพื่อสุขภาพ  (แอโรบิค)          ศิลปะ                  กิจกรรมเข้าจังหวะ
            
1.      มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2.      มีการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ  ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
3.      มีการเรียนการสอนวิชาอังกะลุง / ดนตรีไทย  ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4.      มีการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล (คีย์บอร์ด)  ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5.      มีการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย  ชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6.      มีการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7.      มีการเรียนการสอนวิชาลีลาศพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8.      มีการเรียนการสอนวิชาโยคะเพื่อสุขภาพ  ชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9.      มีการเรียนการสอนวิชากายบริหารเพื่อสุขภาพ (แอโรบิค) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
10.    มีการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6