โรงเรียนธรรมรักษา
66/3 หมู่ที่ 2   ตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034-990319
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                            ๑.     ครูผู้สอนและผู้เลี้ยงดูเด็กเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่อ่อนโยน กล่าวคือ รักเด็ก อดทน  ช่างสังเกต ช่างจดบันทึก มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ และนำความรู้ที่ได้มาเลือกและปรับใช้ในการปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสม
                            ๒.    ครูผู้สอน และผู้เลี้ยงดูเด็กจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ       การประเมินพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ด้วยเครื่องมือ วิธีการที่หลากหลาย พร้อมทั้งการบันทึกข้อมูลพัฒนาการของเด็ก และรายงานให้ผู้บริหาร ผู้ปกครองทราบ
                            ๓.    พัฒนาเด็กอย่างรอบด้านทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยจัดประสบการณ์ตรงให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยวิธีที่หลากหลาย ปลูกฝังกระบวนการคิดที่รอบด้านและเป็นระบบควบคู่กับคุณธรรมพื้นฐาน หลักความพอเพียง ความตระหนักในคุณค่าของตนเอง ตลอดจนของบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว โดยสอดแทรกในการจัดประสบการณ์ และการดำเนินชีวิตประจำวัน
                            ๔.    จัดหาสื่อ สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน
                            ๕.    ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อระดมความคิด ทรัพยากร ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
 
เป้าหมาย
                            ๑.     ครูผู้สอนและผู้เลี้ยงเด็กเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก มีความอ่อนโยนอดทน ช่างสังเกต รู้จักจดบันทึก มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอและสามารถจัดประสบการณ์ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการรอบด้านอย่างมีความสุข
                            ๒.    ครูผู้สอน และผู้เลี้ยงดูเด็กมีแผนการจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี มีคุณภาพ เด็กทุกคนได้รับการประเมินพัฒนาการและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้
                            ๓.    เด็กปฐมวัยทุกคนมีความสุขในการมาโรงเรียน เพื่อเรียนรู้ โดยเด็กจะได้การพัฒนาอย่างสมดุล เหมาะสมกับวัยอย่างรอบด้านทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ให้มีความตระหนักในคุณค่าของตนเอง รวมทั้งของบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว มีกระบวนการคิดที่รอบด้าน และเป็นระบบบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและความพอเพียง
                            ๔.    สถานศึกษามีสื่อ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน
                            ๕.    หน่วยงาน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร