โรงเรียนธรรมรักษา
66/3 หมู่ที่ 2   ตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034-990319
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 

        โรงเรียนธรรมรักษา เป็นโรงเรียนแนวคิดใหม่ที่จัดระบบการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข   รู้จักตนเอง และ     มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีระเบียบวินัย   มีความรับผิดชอบ   มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก  ในความเป็นไทย  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

 ปรัชญา

         มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ และทักษะในการดำเนินชีวิต ผสมผสานแนวคิดใหม่
และดั้งเดิมเข้าด้วยกัน  โดยยึดความพอดีผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียน มีความสุข และความสนุกตามวัย ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้รู้จักตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี