โรงเรียนธรรมรักษา
66/3 หมู่ที่ 2   ตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034-990319
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนธรรมรักษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..